Türk Dili Bölümü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. Maddesi’nin “ı” bendine göre: “Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.” Bu madde doğrultusunda üniversitemizde bütün ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyıllarında zorunlu Türk Dili dersi verilmektedir.

Türk Dili Bölümü Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunda, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.

MİSYON

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini almaya hak kazanmış öğrencilere Türkçeyi yazılı ve sözlü alanlarda en doğru şekilde öğretmektir.

VİZYON

►Öğrencilerin bütün yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri yazılı ve sözlü anlatım alanındaki sorunların çözümünde yardımcı olmak;

►Eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin Türkçe konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmek;

►Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak Türkçe öğrenimi konusunda yeni ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmek;

►Türkçeyi doğru, güzel ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkân sağlayacak şekilde ve estetik bir biçimde kullanabilmek;

►Ulusal ve uluslararası alanda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükseltebilmektir.

AMAÇ

Bir dilde güzel konuşmak ve yazmak için o dilin içerdiği esasları bilmek ve uygulamak gereklidir. Asırlar öncesinden süzülerek günümüze kadar gelen ve dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçe de her dil gibi çeşitli kurallara sahiptir. Ses, kelime ve cümlelere ilişkin bu kurallar, Türkçenin vazgeçilmez esaslarını teşkil eder. Türkçenin doğru ve güzel bir şekilde kullanılması her şeyden önce bu kuralların tam olarak bilinmesine bağlıdır. Ayrıca, anlatımın sözlü veya yazılı olarak taşıdığı temel özelliklerin, anlatım biçimlerinin ve anlatım türlerinin de bilinmesi gerekir.

Dünyanın hemen her bölgesinde öğretimi yapılan, bilimsel araştırmalara konu olan, dünya dillerine katkıda bulunan Türk dili, en yaygın ve en köklü dünya dillerinden biridir.

Türk Dili Bölümü, Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda okutulmakta olan “Türk Dili I” ile “Türk Dili II” derslerini okutacak yeterli sayıda öğretim elemanını kadrosunda tutarak bunların düzenli bir biçimde fakülte ve yüksekokullardaki derslere görevlendirilmesini sağlamak; ayrıca Türkçe Öğrenim, Araştırma, Uygulama Merkezi (TÖMER) gibi kuruluşlara öğretim elemanı desteği vererek eğitim- öğretim hizmetlerine yardımcı olmaktadır.

Üniversitemizde bütün ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyıllarında zorunlu Türk Dili dersi verilmektedir. Türk Dili Bölümü, Rektörlüğe bağlı olarak bu dersleri vermek ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Derslerimiz, bazı fakültelerimizde Uzaktan Eğitim Sistemi aracılığıyla verilmeye başlanmıştır.

Bölümümüz, verdiği Türk Dili dersleri ile Türk diline sahip çıkan ve Türkçeyi en iyi şekilde konuşup yazabilen bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

TÜRK DİLİ I ve TÜRK DİLİ II dersini alan öğrencilerle;

1. Lisans eğitimini alan her öğrenciye, anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerinin kavratılması,

2. Öğrenciye dil- düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması,

3. Türk edebiyatının seçkin eserleriyle öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarının geliştirilmesi,

4. Öğrencilerin farklı boyutlardaki fikir yazılarını anlayarak okuması, okudukları üzerinde yorum üretmesi ve yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade edebilmesinin sağlanması,

5. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili egemen kılarak anadil bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022, Perşembe